Úvod

Občianske združenie Útulok šťastný psík prevádzkuje útulok pre opustené,túlave a týrane zvieratá

    Otvorené  pre verejnosť a  venčenie psíkov   

 

PO-PI  zatvorené

SO- od 12.30 hod  do 15.30 hod 

NE -  zatvorené


TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Potvrdenie príjmu: stiahnuť
Vyhlásenie: stiahnuť

 

https://www.utulok.webing.sk/upload/images/51193446_2055598131143383_1847196736007700480_o.jpg

 

 IBAN: SK47 0900 0000 0005 2446 1182

číslo účtu : 0524461182/0900 Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

Útulok šťastný psík, Matejovce nad Hornádom 147,

 053 21 Matejovce nad Hornádom

kontakt : 0905 940 861, 0915508652, utuloksp@gmil.com,utuloksp@post.sk

  

Rozhodli ste sa  prísť venčiť psíkov : podmienky venčenie:

 

Účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení, ktoré môže prebiehať za  týchto podmienok                                              

- účastníci uzatvárajú túto dohodu o venčení dobrovoľník preberá plnú zodpovednosť za zverené  zviera /psa/ počas venčenia od jeho prevzatia až po odovzdaniu útulku.

 dobrovoľník sa zaväzuje na venčenie využívať čas na to určený.

- dobrovoľník v areáli útulku sa zdržiava len na nevyhnutný čas spojený s úkonmi súvisiacimi s vydaním a odovzdaním psa.

- dobrovoľník vstupuje do útulku na základe vyzvania, dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť. dobrovoľník je povinný  počas venčenia dodržiavať VZN obce. 

- dobrovoľník počas venčenia je povinný mať psa na vodidle a vyhýbať sa kontaktu s cudzími psami a ľuďmi.

- dobrovoľník je povinný  vrátiť  psa do útulku zbaveného prípadných nečisto.

- dobrovoľník vstupuje do areálu útulku z venčenia so psíkom len na základe pokynu osoby určenej ktorá vydáva a preberá psíkov z venčenia.

- dobrovoľník musí byť dospelá osoba – vek 18 rokov.

- dobrovoľník a  mladistvá osoba  vo veku od 15 r. – do  18 r., len na základe podpísania tejto dohody dobrovoľníkom alebo  zákonným zástupcom, kde svojím podpisom berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví  a majetku seba , dieťaťa  a psa jemu zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenia.- dobrovoľník nemôže byť maloletá osoba.

-  dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- dobrovoľník berie na vedomie všetky možné rizika spojené s venčením a preberá plnú zodpovednosť  za prípadne ujmy na zdraví psa zvereného na venčenie, alebo za ujmy , ktoré spôsobí  sebe alebo iným ľudom a zvieratám  na zdraví a majetku počas venčenie.

                           

    Adopcia psíkov :  

Najprv o adopcií dôkladne premýšľajte a položte si pár otázok
- prečo vlastne chcem psíka z útulku?
- mám čas sa venovať psíkovi?
- dokážem mu dať lásku a starostlivosť aj niekoľko rokov?
- viem finančné zabazpečiť potreby psa?
Psy z útulku zažili poväčšine veľa zlého, mnohí boli týraní.  V novom domove potrebujú lásku a trpezlivosť a viac času venovať sa im. 
- dohodnúť návštevu útulku telefonický alebo mailom
- ak nemáte vybratého konkretného psíka ochotne poradíme. 

Psíkov na držanie na reťazi nedávame.

 Nie je našou povinnosťou vydať každému záujemcovi psíka. Je   potrebné  uvedomiť  si, že psík  hľadá " domov ". Domov a nie ďalšie utrpenie.  V útulku sú poväčšine týrané psíky, preto je potrebné uvedomiť si, že takýto psík potrebuje oveľa väčšiu pozornosť , trpezlivosť a lásku.

- V prípade záujmu o psíka je potrebné telefonický sa dohodnúť na predkontrole

(predkontrola zahrňa - obhliadku miesta, kde ma psík žiť)

 - Umiestnených psíkov kontrolujeme

- pri prevzatí psíka sa píše "Zmluva o zverení zvieraťa" ktorú obdržíte a odovzdáme     Vám očkovací  preukaz

- donieste si obojok a vodítko

- poplatok  za psíka   je  40 eur

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu o zverení zvieraťa 

Podmienky adopcie psíka z útulku:

-   žiadateľ preberá starostlivosť o zviera na vlastné náklady -  žiadateľ zviera opatrí menovkou so svojou adresou a psa zaeviduje na príslušnom mestskom, alebo  obecnom úrade. - žiadateľ bude dodržiavať platnú legislatívu o chove zvierat a príslušné VZN danej obce, alebo mestá v súvislostí so zvereným zvieraťom

-   žiadateľ zviera nepoužije na reprodukciu

- žiadateľ je povinný  informovať útulok o stave zvieraťa telefonický, mailom alebo písomnou formou  prvý krát po týždni , druhý krát po mesiaci  a  tretí krát po 3 mesiacoch odo dňa prevzatia zvieraťa s útulku.   

- žiadateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje, že do doby 18 mesiacov od prevzatia   starostlivostí  zvieraťa zabezpečí kastráciu zvieraťa na vlastné náklady.  

- žiadateľ musí zviera vrátiť v prípade, že sa našiel jeho pôvodný majiteľ. Žiadateľ má však právo žiadať od majiteľa úhradu nákladov vynaložené na zviera. 

- žiadateľ každé disponovanie so zvieraťom bude konzultovať s útulkom(zmena adresy, úmrtie a pod.).

 - žiadateľ sa stáva vlastníkom jemu zvereného zvieraťa po uplynutí 18 mesiacov  odo dňa prevzatia zvieraťa z útulku.- žiadateľ sa zaväzuje, že jemu zverené zviera nebude držane na reťazi ani v nevyhovujúcich podmienkach, že na zvierati nebude páchať fyzické a psychické násilie

 - zriadenec útulku po preukázaní originálu zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavania podmienok tejto zmluvy.-  v prípade nedodržania podmienok dohodnutých touto zmluvou žiadateľom, bude jemu zverené zviera odobraté, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov na jemu zverené zviera.

 -  adopčný príspevok  je 40 eur.-  zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zúčastnenú stranu jeden originál.- Zmluvne strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

                                                                                                                   

kontakt:

 0905 940 861 , 0915 508 652

 e-mail: utuloksp@post.sk

utuloksp@post.sk

 

 

Dnes je streda, 22. máj 2019
Momentálne nemáme žiadne novinky
Meno:
Heslo:
 
sloboda zvierat

CELKOVO: 2333069
DNES: 461
© 2010 Útulok Šťastný psík | design webing.sk